خط و نقاشی [مرقع]: ‎۹ [نه] سطر خط نستعلیق شکسته فترت افشاریه تا زندیه

نظر شما:

جلد مقوائی کلفت رویه کاغذ ابر و باد آبی کمرنگ دارای جدول و کمند در تمام قطعات این مرقع دارای ۹ سطر خط نستعلیق شکسته نیم دو دانگ و غبار ممتاز زمینه متن ساده و مجدول گویا از درویش باشد اندازه ۱۲/۲*۱۸/۸
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۶۳/۰۲۰
پدید آورندگان : درویش عبدالمجید طالقانی (خوشنویس)
موضوع اثر : مرقعات خوشنویسی-شعر عرفانی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : حاشیه مقوا و کاغذ متن فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، مجدول، دست ساز،
واقف : حاج حسین آقا ملک