خوشنویسی [مرقع]: سیاه مشق نستعلیق فترت صفویه تا افشاریه

نظر شما:

سیاه مشق خط نستعلیق که به احتمال خوشنویس این رساله با رساله قبلی یک نفر است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۸۴/۰۰۷
موضوع اثر : مرقعات- خوشنویسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : الوان
جنس : مقوائی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، جدول و کمند،
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق