خوشنویسی [مرقع]: ‎۱۲ [دوازده] سطر خط نسخ ممتاز فترت صفویه تا افشاریه

نظر شما:

۱۲ سطر خط نسخ از سوره ملک
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۸۴/۰۱۶
موضوع اثر : مرقعات- خوشنویسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : الوان
جنس : کاغذ مشمعی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی، جدول و کمند،
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ