خوشنویسی [مرقع]: ‎۱ [یک] قطعه خط نسخ فترت صفویه تا افشاریه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۸۴/۰۱۵
موضوع اثر : مرقعات- خوشنویسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : الوان
جنس : کاغذ مشمعی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ