خوشنویسی [مرقع]: ‎۴ [چهار] سطر نسخ ممتاز فترت صفویه تا افشاریه

نظر شما:

کلمات قصار به عربی به خط نسخ در ۴ سطر و بین سطور طلا اندازی دندان موشی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۸۴/۰۱۱
موضوع اثر : کلمات قصار- اندرزنامه‌ها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : الوان
تکنیک : دست نویس، جدول و کمند،
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ