خطوط [مرقع]: ‎۱ [یک] قطعه شکسته نستعلیق فترت صفویه تا افشاریه

نظر شما:

یک قطعه شکسته نستعلیق ممتاز که برای میرزا حسین بختیاری نوشته شده است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۹۲/۰۰۵
موضوع اثر : مرقعات- خوشنویسی -- ایران
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ مقوائی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط شکسته نستعلیق