دانش قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

این روزنامه در مجموع ‎۱۴ شماره منتشر شده است.مندرجات روزنامه دانش بیشتر اخبار وزارتخانه های مختلف و قسمتهای علمیست و علاوه در هر شماره دارای پاورقیست. پاورقی روزنامه از شماره سوم شروع گردیده است. روزنامه دانش بصورت رایگان ارسال می شده است. و در هیچ کجای روزنامه اسمی از مدیر آن نیامده است. ولی در بیشتر نمرات در انتهای ستون دوم صفحه چهارم امضای ( محمدکاظم بن احمد معلم طبیعی ) دیده میشود. و این محمد کاظم معلم معروف شیمی دارالفنون بوده که ضمنا نویسندگی روزنامه را نیز بعده داشته است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۱۹.۰۰۰۱۲
پدید آورندگان : علی قلی مخبرالدوله (صاحب امتیاز) علی قلی مخبرالدوله (مدیر مسئول) میرزا محمدکاظم (سردبیر)
موضوع اثر : علمی - خبری - فرهنگی
تاریخ خلق : از ۱۵ رمضان ۱۲۹۹ قمری (قرن ۱۳) تا ۱۵ صفر ۱۳۰۰ قبل از میلاد (قرن ۱۴)
رنگ : سبزقهوه ایی
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان