مصالحه‌نامه بین محمود زنکنه خلیلانی با عبدالله میرزا درخصوص مزرعه خلیلان در ۱۳۱۸ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه‌نامه بین محمود فرزند ابراهیم زنگنه خلیلانی با شاهزاده عبدالله میرزا فرزند شاهزاده محمدرضا د رخصوص فروش مزرعه خلیلان در فیروزآباد کرمانشاه به تاریخ ۱۳۱۸ق. خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و ۴ مهر
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۳۰۳
موضوع اثر : مصالحه‌نامه مزرعه خلیلان ماهیدشت کرمانشاه
تاریخ خلق : ۲۷ شوال ۱۳۱۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
اهداکننده : لادن جهانسوز
برچسب‌ها : قاجاریه, مصالحه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان