سواد تلگراف معاون الایاله به رئیس التجار درباره وجه برات ۱۳۳۳ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

سواد تلگراف معاون الایاله به رئیس التجار درباره وجه برات و پاسخ رئس التجار به وی ۱۳۳۳ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۲۲
پدید آورندگان : معاون الایاله (نویسنده)
موضوع اثر : پرداخت برات
تاریخ خلق : ۶ رمضان ۱۳۳۳ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
برچسب‌ها : برات, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان