سکه مسی خوارزمشاهیان خوارزمشاهیان

نظر شما:

سکه مسی خوارزمشاهیان
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۰۴۹
تاریخ خلق : از ۴۷۰ قمری (قرن ۵) تا ۶۲۸ قمری (قرن ۷)
رنگ : مسی با خوردگی های سبز کم رنگ و لکه های سیاه
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خوارزمشاهیان
دوره تاریخی خوارزمشاهیان روی بر خط زمان