سکه نقره جلال الدین حسین بن اویس جلایر آل جلایر (جلایریان)

نظر شما:

سکه نقره جلال الدین حسین بن اویس جلایر ضرب ایذج
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۱۰۴
تاریخ خلق : از ۷۷۶ قمری (قرن ۸) تا ۷۸۴ قمری (قرن ۸)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی آل جلایر (جلایریان) روی بر خط زمان