سکه نقره جستانیان، خسرو شاه آل جستان (جستانیان)

نظر شما:

سکه نقره جستانیان خسرو شاه بن ماناذر ضرب رودبار
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۱۷۵
تاریخ خلق : ۳۶۳ قمری (قرن ۴)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی آل جستان (جستانیان) روی بر خط زمان