سکه ی مسین دوران فترت صفویه-افشار فترت صفویه تا افشاریه

نظر شما:

سکه ی مسین دوران فترت صفویه-افشار، احتمالا ضرب ۱۱۴۶ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۸۹۹۵۱
فروشنده : خدیجه جبار نیا
برچسب‌ها :