سکه مس ، غازی و اتابک طغرل تگین ، زنگیان موصل اتابکان زنگی موصل

نظر شما:

سکه مس ، غازی و اتابک طغرل تگین ، زنگیان موصل ، محل ضرب محدوده موصل ، تاریخ ضرب (۵۴۴ -۵۶۵ ه.ق )
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۶۲۸
رنگ : مسی با زنگار سبز
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :