سکه نقره سلطان محمود دوم عثمانی امپراطوری عثمانی

نظر شما:

سکه نقره سلطان محمود دوم عثمانی، ضرب قسطنطنیه، ۱۲۴۳ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۳۵۰۹
تاریخ خلق : ۱۲۴۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نقره ای با زنگار
واقف : حاج حسین آقا ملک