سکخ طلا سامانی سامانیان

نظر شما:

دینار نصر به احمد ضرب قزوین سال ۳۳۰
شماره اموال : ۵۱۱۲.۰۶.۰۰۱۲۷
تاریخ خلق : ۳۳۰ قمری (قرن ۴)
رنگ : طلایی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک