مقابله

​مُقابله (collation): عبارت است از تصحیح یک نسخه از روی نسخه‌ی دیگر که می‌­تواند نسخه‌ی اصل (نسخه‌ی مؤلّف) و یا نسخۀ منقولٌ عنها باشد و یا به شیوه‌ی «جمع و تصحیح» که به معنی مقابله‌ی چند نسخه از یک اثر با یکدیگر است.

نظر شما: