کتابه

سنگ یا کاشی است که در افواه عمومی به لوح تاریخ مشهور است. قسمتی از این کتابه‌ها عبارت است از فرمان‌های معافیت مالیاتی که اکثر در مساجد جامع نصب شده است. برخی مربوط به دستور ایجاد ساختمان یا مرمت آن، وقف‌نامه‌ها و... بوده است. گاهی کاربرد کتابه تاریخ مرمت و ترمیم مسجد و حتی نوع وقف‌نامه و تاریخ آن را نشان می‌دهد.۱


۱- روستایی، محسن، جزوه درسی کلاس سندشناسی سازمان اسناد ملی.

برچسب‌ها: کتیبه، وقف نامه

اشیاء پیشنهادی

جغرافیای ایران

مجموعه. گزیده‌هائی است از کتابهای اعتمادالسلطنه

  • دوره تاریخی: قاجاریه
  • محمدحسن بن علی اعتمادالسلطنه
کتابشناسی محمدباقربن محمدتقی مجلسی

فهرست کتابهای محمد باقر مجلسی

  • دوره تاریخی: قاجاریه
  • محمدحسین بن محمدصالح حسینی خاتون آبادی
نسخه‌های خطی/ فهرست کتابها

فهرست کتب کتابخانه صدرالدین قونوی

  • دوره تاریخی: خوارزمشاهیان
  • صدر الدین محمد قونوی
کتابشناسی تاریخ

فهرست کتابهای تاریخ

  • دوره تاریخی: قاجاریه

نظر شما: