تمبر ۵ ریالی روچاپ postes iraniennes بر روی تمبرهای سری دیناری پهلوی

نظر شما:

تمبر ۵ ریالی روچاپ postes iraniennes بر روی تمبرهای سری دیناری و نقش تمام رخ رضا شاه
شماره اموال : ۱۳۱۴.۱۰.۰۰۷۱۲
موضوع اثر : نقش تمام رخ رضا شاه
تاریخ خلق : ۱۳۱۴ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : قهوه ای و نارنجی
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان