نگاره ی جنگ

نظر شما:

در مرکز تصویر چهار مرد سوار بر اسب دیده میشود که با شمشیر و تیر و کمان د رحال جنگیدن هستند . یکی از سواران سرش به دو نیم شده و شمشیر در قلبش فرو رفته است . در پس زمینه اثر تصویر یک صخره عظیم دیده میشود که سه نفر پشت آن پنهان شده اند . روی زمین یک سر و یک دست جدا شده از بدن دیده میشود .
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۲.۰۰۰۲۱
موضوع اثر : رزمی
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۱۰) تا قمری (قرن ۱۱)
رنگ : آبی تیره
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : آبرنگ, کاغذ, نگارگری