مسائلی فقهی متفرقه (عربی)

نظر شما:

نسخ عبد الله بن محمد بن مجاهد ۷۹۰ ، دارای بلاغ مقابله در رمضان ۷۹۶ و بلاغ قرائت. عناوین شنگرف . بر کاغذ دولت آبادی در ۸برگ مختلف السطور نوشته شده، جلد اثر میشن قرمز است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۴۸۰/۰۰۳
پدید آورندگان : عبدالله‌بن محمد مجاهد (خطاط)
موضوع اثر : فقه- پرسشها و پاسخها
تاریخ خلق : ۷۹۰ قمری (قرن ۸)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :