فصل فی مجادلة ابلیس مع‌النبی

نظر شما:

نسخ، عونان و نشان شنگرف، در ۱۴صفحه ۱۵ سطری، کاغذ دولت آبادی ،جلد میشن قهوه ای سیر.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۵۲۸/۰۱۷
موضوع اثر : شیطان
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :