چهار فصل از فضیلت چهار خلیفه،

نظر شما:

نسخ، عنوان و نشان شنگرف، در۱۶ برگ ۱۵ سطری، کاغذ دولت آبادی ،جلد میشن قهوه ای سیر.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۵۲۸/۰۱۶
موضوع اثر : خلفای راشدین
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :