رساله فی خلق رسول‌الله و فتن آخرالزمان،

نظر شما:

نسخ، نشان شنگرف، در ۱۱ صفحه ۱۵ سطری، کاغذ دولت آبادی ،جلد میشن قهوه ای سیر.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۵۲۸/۰۱۰
موضوع اثر : آخرالزمان
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :