الدعا صفویه

نظر شما:

تدوین دست محمد بن عبدالرحیم الحسینی که به نام شاه عباس گرداوری شده، نسخ و نستعلیق سده ۱۱، عنوان شنگرف، آغاز و انجام افتاده، بر کاغذ فستقی در ۱۳۳ برگ ۱۰ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای نو است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۰۲/۰۰۰
پدید آورندگان : دوست محمدبن عبدالرحیم الحسینی (مولف)
موضوع اثر : دعاها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۴ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان