المناظره مع العامة صفویه

نظر شما:

متن عربی داستان حسنیه و رشید است، که در اینجا یه اشتباه جنیه خوانده شده، نسخ سده ۱۱، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ ترمه در ۱۴ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای ضربی طلاپوش است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۷۹/۰۰۴
موضوع اثر : شیعه/ مناظره‌ها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان