الاربعون حدیثا صفویه

نظر شما:

تالیف بهاءالدین محمد بن حسین عاملی (۹۵۳ - ۱۰۳۰) معروف به شیخ بهایی حکیم، فقیه، عارف، منجم، ریاضیدان، شاعر، ادیب، مورخ و دانشمند نامدار قرن دهم و یازدهم، نسخ اواسط رجب ۱۰۱۰ در قزوین، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ ترمه در ۲۱۱ برگ ۱۴ سطری نوشته شده، جلد اثر کاغذ کهنه است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۹۱/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن حسین شیخ بهائی (مؤلف)
موضوع اثر : اربعینات/ احادیث شیعه
تاریخ خلق : رجب ۱۰۱۰ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، رویه کاغذ کهنه ،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان