فهرست طبقات پادشاهان پیشدادی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نستعلیق سده ۱۳، عنوان و نشان شنگرف، در ظهر نسخه آیه ای برای حفظ از بدی ها، بر کاغذ فستقی آبی در یک برگ نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۰۴۱/۰۰۲
موضوع اثر : شاهان و فرمانروایان ایران/ تاریخ پیشدادیان
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : آبی
جنس : کاغذ فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان