میزان‌الحساب صفویه

نظر شما:

تالیف علی قوشچی، نستعلیق ۱۵ شعبان ۹۸۱، عنوان و نشان شنگرف، با مهر فضلعلی و زین العابدین و علی، با حواشی به نشانه ی «شمسیه»، بر کاغذ ترمه در ۴۱ برگ ۱۴ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۰۷۹/۰۰۶
پدید آورندگان : علی بن محمد قوشچی (مؤلف)
موضوع اثر : حساب
تاریخ خلق : ۹۸۱ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان