رسالة فی المیراث یا جواهر الفرائض النصریة صفویه

نظر شما:

تالیف خواجه نصیر الدین طوسی، شکسته نستعلیق علی بن محمد شیروانی در ۲۶ محرم ۹۸۳ در خراسان، عنوان و نشان شنگرف، با مهر فضلعلی و زین العابدین و علی، بر کاغذ ترمه در ۲۲ برگ ۱۴ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۰۷۹/۰۰۸
پدید آورندگان : علی بن محمد شیروانی (کاتب) محمدبن محمد نصیرالدین طوسی (مؤلف)
موضوع اثر : ارث (فقه)
تاریخ خلق : ۹۸۳ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان