الباب الحادی عشر صفویه

نظر شما:

تالیف ابومنصور جمال‌الدین، حسن بن یوسف بن مطهّر حلّی (۶۴۸ - ۷۲۶) معروف به علامه حلّی، از علمای اصولی شیعه قرن هشتم، شکسته نستعلیقعلی بن محمد شیروانی در ۹۸۳، عنوان و نشان شنگرف، با مهر فضلعلی و زین العابدین و علی، بر کاغذ ترمه در ۶ برگ ۱۴ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۰۷۹/۰۱۰
پدید آورندگان : حسن بن یوسف علامه حلی (مؤلف) علی بن محمد شیروانی (کاتب)
تاریخ خلق : ۹۸۳ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان