تلخیص‌المفتاح صفویه

نظر شما:

تالیف غیاث الدین جمشید بن مسعود بن محمد طبیب کاشانی، شکسته نستعلیق علی بن محمد شیروانی در ۹۸۳، عنوان و نشان و شکل ها شنگرف، با مهر فضلعلی و زین العابدین و علی، حاشیه به نشانه «میرمرتضی، شرح»، بر کاغذ ترمه در ۲۳ برگ ۱۴ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۰۷۹/۰۰۹
پدید آورندگان : جمشیدبن مسعودبن محمد طبیب کاشانی (مؤلف) علی بن محمد شیروانی (کاتب)
موضوع اثر : صرف و نحو زبان عربی
تاریخ خلق : ۹۸۳ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان