مدخل منظوم صفویه

نظر شما:

شکسته نستعلیق ۱۱۲۵، عنوان و نشان و جدول ها و دوایر شنگرف، بر کاغذ ترمه در ۷۲ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج سرخ لایی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۱۵۴/۰۰۳
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : ۱۱۲۵ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی و نقاشی،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان