مجرّبات اکبری صفویه

نظر شما:

منتخبی است از نگارش‌های مفصّل مؤلّف در فواید و دستورات پزشکی به جهت تسهیل امر مراجعه¬کنندگان در یک «مقدّمه» و بیست‌وهفت «باب» و هر کدام در چند «فصل».
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۲۸۹/۰۰۱
پدید آورندگان : شاه ارزانی دهلوی، محمّداکبر بن میرمحمّدمقیم (مولف)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر و ۲۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان