دیوان سلمان ساوجی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۶۸۷/۰۰۰
پدید آورندگان : سلمان بن محمد سلمان ساوجی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، متن و حاشیه،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان