لیلی و مجنون صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۸۴۷/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالرحمن بن احمد جامی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، مینیاتور و جدول کشی و طلااندازی،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان