وقوف صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۱۹۴/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن محمد زندی بخارایی (مؤلف)
موضوع اثر : تجوید قرآن/ قرائت قرآن
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : حنایی
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان