مرقع مکاتیب به خط تعلیق خواجه اختیار منشی [مرقع] صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۱۴/۰۰۰
پدید آورندگان : خواجه اختیارالمنشی (خوشنویس) درویش عبدالمجید طالقانی (خوشنویس)
موضوع اثر : مرقعات خوشنویسی
تاریخ خلق : ۹۷۵ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : حاشیه دور بنفش کمرنگ
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان