خط و نقاشی [مرقع]: قطعه خط شکسته خوش زندیه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۲۸/۰۱۵
پدید آورندگان : درویش عبدالمجید طالقانی (خوشنویس)
موضوع اثر : مرقعات خوشنویسی/ شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : چرم میشن،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی زندیه روی بر خط زمان