طومار رؤیت ماه [طومار] صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۱۹/۰۰۰
موضوع اثر : دیدن ماه
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی آهارمهره، چرم تیماج مشکی،
تکنیک : دست نویس، کتیبه ، سرلوح مزدوج مذهب و مرصع،
ابعاد : عرض (۱۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط ثلث, کتیبه, صفویه, طومار
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان