نقشه GIS قلمرو ایران در دوره حکومت خوارزمشاهیان

نظر شما:

نقشه قلمرو ایران در زمان حکومت خوارزمشاهیان و حکومت های محلی و همجوار ایران در حمله مغول ، ترسیم شده توسط موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب در قرن ۱۴ ش به زبان فارسی دارای کاغذ به رنگ کرم و قرمزنارنجی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۱۷.۰۰۰۱۵
پدید آورندگان : موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب (ترسیم کننده)
موضوع اثر : جغرافیای تاریخی
رنگ : قرمزنارنجی
ابعاد : طول (۱ متر و ۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۷۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک