صورتحساب و صورت قبوض افراد مختلف ۱۳۱۵، ۱۳۳۷۱۳۳۷ و ۱۳۴۶ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

صورتحساب میرزاآقا فرزند یوسف علی/قبض حاجی حسین امین التجار از بابت اجاره بها/صورت فروش صوف دار و عملکرد باغبان/صورتحساب مشهدی محمد کاشی ساز و قیمت کاشی/صورتحساب مشهدی حسین فرزند مشهدی محمدمهدی/صورتحساب محمدجان فرزند یوسف علی/صورت قبوض آقااکبر از بابت برنج برکه به تاریخ های ۱۳۱۵، ۱۳۳۷ و ۱۳۴۶ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۸۴
موضوع اثر : صورتحساب
تاریخ خلق : از ۱۳۱۵ قمری (قرن ۱۴) تا ۱۳۴۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : قبض, قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان