سواد حکم وزارت مالیه درباره وصول مالیات باغ صبا و اشرف آباد شمیران از ملک التجار ۱۳۳۰ ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

سواد حکم وزارت مالیه درباره وصول مالیات باغ صبا و اشرف آباد شمیران از ملک التجار ۱۳۳۰ ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۰۸۵
موضوع اثر : وصول مالیات
تاریخ خلق : از نامعلوم تا ۱۳۳۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : تهران, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان