نامه محکمه بدایت به عون الدوله درباره تعیین وی و چند تن دیگر به عنوان مصدق اراضی باغ صبا و عباس آباد ۱۳۳۳ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محکمه بدایت به عون الدوله درباره تعیین وی و چند تن دیگر به عنوان مصدق اراضی باغ صبا و عباس آباد میان ملک التجار و امین الضرب ۱۳۳۳ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۰۸۳
موضوع اثر : تعیین مصدق
تاریخ خلق : ۵ ربیع‌الثانی ۱۳۳۳ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : تهران, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان