ورقه احضاریه حقوقی برای محمدکاظم ملک التجار ۱۳۳۵ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

ورقه احضاریه حقوقی برای محمدکاظم ملک التجار ۱۳۳۵ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۱۹۷
موضوع اثر : ورقه احضاریه
تاریخ خلق : ۳ رجب ۱۳۳۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان