مصالحه زمین در امامزاده قاسم شمیران میان محمدصادق و علیه عالیه ۱۲۷۹ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه عرصه و اعیان زمین در امامزاده قاسم شمیران میان محمدصادق و خانم علیه عالیه ۱۲۷۹ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۱۶۶
موضوع اثر : مصالحه زمین
تاریخ خلق : ۲۴ محرم ۱۲۷۹ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان