سکه نقره آل حسنویه بدر بن حسنویه آل حسنویه

نظر شما:

سکه نقره آل حسنویه بدر بن حسنویه
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۱۱۷
تاریخ خلق : از ۳۶۹ قمری (قرن ۴) تا ۴۰۵ قمری (قرن ۵)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی آل حسنویه روی بر خط زمان