سکه مسی اتابکان آذربایجان اتابکان

نظر شما:

سکه مسی اتابکان آذربایجان
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۱۵۹
تاریخ خلق : از ۵۳۱ قمری (قرن ۶) تا ۶۲۲ قمری (قرن ۷)
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی اتابکان روی بر خط زمان