سکه نقره سلطان کیخسرو سلجوقیان روم سلجوقیان

نظر شما:

سکه نقره سلطان کیخسرو سلجوقیان روم
شماره اموال : ۳۰۰۱.۰۶.۰۰۰۲۴
تاریخ خلق : از ۴۷۱ قمری (قرن ۵) تا ۵۱۱ قمری (قرن ۶)
رنگ : نقره ای با لکه های اکسید نارنجی
ابعاد : قطر (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی سلجوقیان روی بر خط زمان