سکه مسی ملکشاه سلجوقی سلجوقیان

نظر شما:

سکه مسی ملکشاه سلجوقی (۵۴۷ ه.ق) احتمالا ضرب اصفهان
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۳۲۵
تاریخ خلق : از ۵۴۷ قمری (قرن ۶) تا نامعلوم
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : سلجوقیان
دوره تاریخی سلجوقیان روی بر خط زمان